درخواست تماس

  • info@downloadnema.com
  • 024-33764240

  • شماره همراه : ۰۹۳۰۱۹۸۷۳۱۱ شماره دفتر : ۰۲۴۳۳۷۶۴۲۴۰
  • نشانی: زنجان – اراضی پایین کوه – مرکز رشد واحد های فناور جهاد دانشگاهی – واحد ۱۳